Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης- Αποτελέσματα

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους στα γραφεία του Δικαιούχου Μουσεία Βαρνάβα Δήμου Μαραθώνα Ανδρούτσου 7 . Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο Α.Σ.Ε.Π. (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510).

Διαβάστε περισσότερα...