Διακήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας»

  Δημοσίευση: Παρασκευή, 21 Απριλίου 2023
 

Διακήρυξη διεθνή ανοικτού ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού για την υπηρεσία: «Ψηφιοποίηση και Τεκμηρίωση Υλικού – Ανάπτυξη Ψηφιακών Υπηρεσιών – Δράσεις Δημοσιότητας» στο πλαίσιο της πράξης ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΑΡΤΟΥ» και του «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ», ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΕΣΗΔΗΣ 191655. (www.promitheus.gov.gr)

Κατεβάστε τη διακήρυξη