ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

  Δημοσίευση: Τετάρτη, 12 Οκτωβρίου 2022
 
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την απευθείας ανάθεση του Υποέργου 1 «Συμβουλευτικές υπηρεσίες τεχνικής και νομικής υποστήριξης της πράξης» στο πλαίσιο της Πράξης «Ψηφιακή περιήγησης στο πολιτιστικό υλικό «ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΤΟΥ» και του «ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ» με κωδικό MIS: 5093608