Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Λυκόβρυσης-Πεύκης- Προσλήψεις

Προσλήψεις Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Δήμου Πεύκης

Δελτίο Τύπου

Η Λαογραφική Εταιρεία Βαρνάβα Δημου Μαραθώνα ανακοινώνει την υπ’ αριθμ.80.901/01/2012 πρόσληψη προσωπικού, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΔΕΚΑΤΡΙΩΝ (13) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Βόρειου Τομέα Αθηνών – Στο Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α.) για τις κάτωθι ενέργειες:

1. Καθαρισμός δασών (ΜΟΡΕΛΑ, ΚΑΣΔΑΓΛΗ, ΑΡΓΥΡΗ) πάρκων, παιδικών χαρών, σχολικών και δημοτικών κτηρίων. (5 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ)

2. Εξωραϊσμός δασών (ΜΟΡΕΛΑ, ΚΑΣΔΑΓΛΗ, ΑΡΓΥΡΗ) πάρκων, παιδικών χαρών, σχολικών και δημοτικών κτηρίων.

(4 Εργάτες)

3. Εξωραϊσμός πάρκων, παιδικών χαρών, σχολικών και δημοτικών κτηρίων. (4 Ελαιοχρωματιστές)

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΚΟΧ.1, είτε αυτοπροσώπως είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία του Δικαιούχου στην ακόλουθη διεύθυνση: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ (για το Δήμο Λυκόβρυσης Πεύκης), ΒΑΡΝΑΒΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ 190 14 οδ. Ανδρούτσου 7, (τηλ. επικοινωνίας: 2295097870 - 6936891193, e-mailmuseo@ilmb.gr).

Οι αιτήσεις θα μπορούν να υποβληθούν από την Δευτέρα 2/4/2012 έως και την Μ. Τετάρτη 11/4/2012 από τις 9π.μ. έως 2μ.μ..

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν τα έντυπα των αιτήσεων καθώς και τις «Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης συμμετοχής σε πρόγραμμα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ)»: α) στα γραφεία της ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΒΑΡΝΑΒΑ ΔΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ β) στις ιστοσελίδες της (http://www ilmb.gr - http://www.mouseio-psomiou.com/ilmb/) γ) στην ιστοσελίδα του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» (www.epanad.gov.gr)· και δ) στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων , Διαγωνισμών Φορέων , Κοινωφελής Εργασία (ΚΟΧ).